ALGEMENE VOORWAARDEN

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die familie Siebers aangaat met derden.

Door op het scherm waar u uw boeking definitief aanmeldt mede aan te geven dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, bevestigt u dat u de van toepassing zijnde voorwaarden hebt gelezen en hebt begrepen en worden de Algemene Voorwaarden door u als onderdeel van de overeenkomst geaccepteerd. Indien u niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden kunt u helaas geen boeking uitvoeren via deze site.

Een overeenkomst door boeking via de website www.droomopschier.nl komt online tot stand wanneer de huurder, nadat deze akkoord is gegaan met de voorwaarden en zijn boekingsgegevens definitief heeft gemaakt, en een elektronische bevestiging per e-mail is gestuurd naar het door de huurder opgegeven e-mailadres. De elektronische bevestiging wordt geacht de huurder te hebben bereikt wanneer deze er kennis van heeft kunnen nemen dan wel wanneer deze redelijkerwijze geacht kan worden er kennis van te hebben kunnen nemen. Familie Siebers heeft het recht het aangaan van een overeenkomst met de aanstaande huurder te weigeren zonder verplichting daartoe nadere gegevens te geven. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen huurder en www.droomopschier.nl (dan wel door huurder ingeschakelde derden), is familie Siebers niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van familie Siebers. De administratie van familie Siebers geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de huurder in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

Algemene Voorwaarden:

1. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot faciliteiten, die worden verhuurd door familie Siebers, hierna verhuurder. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ verstaan: de persoon die met verhuurder een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van een woning. Onder het begrip ’gebruiker’ wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de verhuurder gehuurde woning. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere Algemene Voorwaarden. Verhuurder wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2. Totstandkoming huurovereenkomst
De huurovereenkomst komt tot stand doordat de hoofdhuurder het aanbod aanvaardt. Aanvaarding kan zowel telefonisch, per e-mail als schriftelijk geschieden. Iedere aanvaarding wordt bevestigd door middel van een reserveringsbevestiging. De hoofdhuurder dient zijn persoonlijke gegevens die vermeld staan op de reserveringsbevestiging altijd goed te controleren. Degene die namens of ten behoeve van een ander een huurovereenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Na de reservering wordt de factuur, tevens bevestiging, per mail naar u toegezonden. Uw (aan)-betaling is tevens uw reserveringsopdracht.

3. Prijzen
U bent aan verhuurder verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging tevens factuur van de reservering. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door verhuurder is verzonden.

4. Betaling
Bij totstandkoming van de huurovereenkomst dient een aanbetaling van 50% van de totaal overeengekomen huursom, minus eventuele waarborgsom, zoals vermeld op de reservering/factuur, binnen 14 dagen te worden voldaan. Het restant van de huursom en de eventuele waarborgsom, moet uiterlijk 6 weken voor de dag van aanvang worden voldaan. Indien de huurovereenkomst binnen 2 maanden voor de dag van aanvang tot stand komt, moet de gehele huursom in één keer worden voldaan binnen 14 dagen na de totstandkoming. Bij niet tijdige betaling kan na sommatie de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang worden opgezegd, waarna voor de hoofdhuurder de annuleringsregels gelden.

5. Aankomst en vertrek
De gehuurde woning kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 16.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de woning vóór 10.30 uur verlaten te zijn. Indien het gebruik van de woning wordt beëindigd anders dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.

6. Reglementen
De woning mag slechts bewoond worden door het aantal personen dat conform de omschrijving van de woning wordt overeengekomen. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten bij de woning te plaatsen. De huurder dient de woning bezemschoon op te leveren: (d.w.z. vaatwasser leegruimen, beddengoed afhalen, vuilniszak in de container plaatsen). Meubilair welke verplaatst is, dient weer op de oorspronkelijke plaats teruggezet te worden. Huisdieren en roken zijn niet toegestaan in de woning. 

Wettelijke aansprakelijkheid. De huurder wordt erop gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van door hem veroorzaakte brand van het betrokken huis, te verzekeren.

7. Breuk, vermissing
De huurder, genoemd op de bevestiging van de reservering, is verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van de overige gebruikers / gasten onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde woning. Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, hetgeen de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of de woning. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan verhuurder en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

8. Borgsom
Verhuurder kan een borgsom van € 100,- in rekening brengen op de reservering /factuur. De borgsom of het eventuele restant daarvan na voldoening daaruit van vorderingen van verhuurder op de huurder en/of gebruikers, wordt gerestitueerd (in de maand dat men gehuurd heeft) indien u de accommodatie naar behoren, met in achtneming van het bepaalde in artikel 6, achterlaat. Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet teniet gedaan.

9. Annuleringskosten
Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annulering tot 2 maanden voor de dag van aankomst 30% van de totale kosten en bij annulering tot 6 weken voor de dag van aankomst 40% van de totale kosten en binnen 4 weken voor de dag van aankomst de totale kosten / overeengekomen huurprijs. U kunt zich tegen dit risico verzekeren door zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

10. Overmacht en wijziging
In het geval verhuurder al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal u binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen voor een andere periode. Overmacht aan de zijde van verhuurder bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van verhuurder, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen. U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Verhuurder zal als dan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

11. Opzegging
Verhuurder heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

12. Aansprakelijkheid
Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf de huur/het gebruik van de woning van verhuurder, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van verhuurder. Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. Verhuurder is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering. Verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten. U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde woning en/of andere eigendommen van verhuurder ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in het park bevinden. U vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter u laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u als dan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

13. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst tussen u en verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.